The Academic Council Office manages the co-ordination of business and liaison between the Academic Council and its Standing Committees and Boards, including the three Faculties. It is also responsible for managing communication between Academic Council and Governing Authority. It is responsible for managing and maintaining the membership of Academic Council and its Standing Committees and Boards, supporting the President, Vice-Presidents, Deans and relevant Chairpersons in the preparation and circulation of documents for meetings, and liaising with key University personnel to ensure good governance of academic matters. 

 

Déanann Oifig na Comhairle Acadúla bainistiú ar chomhordú gnó agus idirchaidrimh idir an Chomhairle Acadúil agus a Buanchoistí agus Boird, lena n-áirítear na trí Dhámh. Tá sé freagrach freisin as cumarsáid a bhainistiú idir an Chomhairle Acadúil agus an tÚdarás Rialaithe. Tá sé freagrach as ballraíocht na Comhairle Acadúla agus a Buanchoistí agus Boird a bhainistiú agus a chothabháil, tacú leis an Uachtarán, na Leas-Uachtaráin, na Déin agus na Cathaoirligh ábhartha in ullmhú agus scaipeadh doiciméad le haghaidh cruinnithe, agus as idirchaidreamh a dhéanamh le príomhphearsanra na hOllscoile chun dea-rialachas ar chúrsaí acadúla a chinntiú.​

 

Academic Programmes Committee:

For information on submitting programme proposals to the Academic Programmes Committee, please go to the Academic Programmes Committee webpage.