Last updated: Monday 21 June 2021

The country is currently in heightened protective measures in response to COVID-19, and campus access is strictly limited. There will be relaxations to the current restrictions from 5th July.
 
Work from home where possible:  Staff are asked to work from home if possible.  If you need to access campus before 5th July please contact your Head of Department, who can seek access from the relevant member of UE.

Staff who need to access the campus after 5th July should follow these steps:

  • If you have a single-occupancy office, you should email the Return to Campus Office (returntocampus@mu.ie) to let them know you will be coming on campus.
  • If you are in a shared office, you should discuss the arrangements with your Head of Department or their nominee. They will review the departmental risk assessment and may arrange a rota to ensure the space is not over-crowded, or may refer to the Return to Campus office for further guidance.

  
Buildings:  Most of the campus buildings will be closed and on card access.  The John Hume Building will remain open to provide spaces for students who need to study on campus.  We ask you to wear a face covering when indoors on campus (or anywhere that maintaining 2m distancing is difficult).

Teaching:  Only essential practical activities and essential project work may occur on campus at this time.

Exams: We will not have on-campus exams during the August re-sit period. There will be a small number of exceptions, but all scheduled university exams will be remote assessments.

Research students:  Postgraduate research students who have been issued with letters permitting access to the campus can continue to work on campus before 5th July when necessary.  After 5th July research students may generally access campus workplaces with the permission of their Head of department or equivalent.
 
Library: Students are permitted in the library for on-site study but they must book in advance of attending. See more information here.

Catering:  There will be a limited catering service in the Phoenix restaurant, and food can be bought at the Londis shop.

Campus Bookshop: is operating a click and delivered via website www.universitybooks.ie.  Orders can be placed for click and collect or delivery, with free delivery over €60.  

If you have queries regarding Covid-19 related protocols, or to report a positive test, please contact the COVID Response Team at:  covid.response@mu.ie

 ~~~~~~~~~

An t-uasdátú is déanaí: Dé hAoine 18 Meitheamh 2021
 
Tá an tír tar éis na bearta cosanta a ardú mar fhreagra ar COVID-19 agus tá rochtain ar an gcampas fíor-theoranta. Beidh na srianta reatha maolaithe ón 5 Iúil ar aghaidh.
 
Bí ag obair ón mbaile más féidir: Iarrtar ar bhaill foirne leanúint ar aghaidh ag obair ón mbaile. Má tá rochtain ar an gcampas ag teastáil uait roimh 5 Iúil, dean teagmháil le do thoil le do Cheann Roinne óir is féidir leis/leí rochtain a fháil duit ón duine ábhartha ar an Údarás Rialaithe.
 
Ba cheart do bhaill foirne a bhfuil rochtain ar an gcampas ag teastáil uathu tar éis 5 Iúil na céimeanna seo a leanas a leanúint:
 

  • Má bhíonn tú ag obair in oifig leat féin, ba cheart duit ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig um Fhilleadh ar Champas (returntocampus@mu.ie) chun iad a chur ar an eolas go mbeidh tú ag teacht ar champas.
  • Má roinneann tú oifig, ba cheart duit na socrúcháin a phlé le do Cheann Roinne nó leis an ainmní atá aige/aici. Déanfaidh siad an baol atá ann don roinn a mheas agus b’fhéidir go gcuirfidh siad clár ama le chéile le cinntiú nach mbeidh an spás ró-phlódaithe nó b’fhéidir go rachaidh siad i dteagmháil leis an Oifig um Fhilleadh ar Champas ar thóir tuilleadh comhairle.

 
Foirgnimh: Tá an chuid is mó de na foirgnimh ar champas dúnta nó ar rochtain chárta amháin. Fanfaidh Áras John Hume ar oscailt chun spásanna a thabairt do mhic léinn a bhfuil orthu staidéar a dhéanamh ar champas. Iarraimid ort cumhdach aghaidhe a chaitheamh agus tú taobh istigh de fhoirgneamh ar champas (nó in aon áit ina bhfuil sé deacair scaradh 2m a choimead). 
 
Teagasc: Ní bheidh ach gníomhaíochtaí praiticiúla riachtanacha agus obair thionscadail riachtanach ceadaithe le bheith ar siúl ar champas um an dtaca seo.
 
Scrúduithe: Ní bheidh scrúduithe ag tarlú ar champas le linn thréimhse na n-athscrúduithe i mí Lúnasa. Beidh eisceachtaí áirithe ann i bhfíorbheagán cásanna, ach athróidh scrúduithe ollscoile sceidealaithe isteach ina measúnuithe cianda.
 
Mic léinn taighde:  Má tá litreacha tar éis bheith tugtha do mhic léinn iarchéime taighde a bhfuil taighde ar bun acu ina dtugtar cead dóibh rochtain a fháil ar an gcampas, is féidir leo teacht ar champas roimh an 5 Iúil más gá. I ndiaidh an 5 Iúil, is féidir le mic léinn iarchéime rochtain a fháil ar na hionaid oibre ar champas le cead ón gCeann Roinne nó ón macasamhail atá aige/aici.
 
Leabharlann: Tá mic léinn in ann filleadh ar an leabarlann chun staidéar a dhéanamh ar an láthair ach beidh orthu spás a chur in áirithe roimh ré. Tá tuilleadh eolais le feiscint anseo.
 
Lonadóireacht:  Beidh seirbhís lonadóireachta teoranta sa bhialann Phoenix, agus is féidir bia a cheannach sa siopa Londis.
 
Siopa Leabhar an Champais: Tá seirbhís cliceáil agus bailigh agus seirbhís seachadta ar fáil ar an suíomh gréasáin www.universitybooks.ie. Is féidir orduithe a chur don chliceáil agus bailigh agus don seachadadh, le seachadadh saor in aisce d’orduithe atá níos mó ná €60. 
 
Má tá ceist ar bith agat faoi phrótacail a bhaineann le Covid-19, nó chun muid a chur ar an eolas maidir le tástáil dhearfach, déan teagmháil le do thoil leis an bhFoireann Fhreagartha COVID ar:  covid.response@mu.ie.