Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 Publication and Launch

The final text of the Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 was approved by Governing Authority on Thursday 8 June 2023 and launched in print and online on Tuesday 24 October 2023. Our Strategic Plan outlines an ambitious and forward-looking path for our institution. It builds on our rich academic history and underscores our commitment to adapting to a changing world while staying true to our values.
                
Please see the link here to access the Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 website.
                  
To celebrate the collective work done to get to this milestone with our colleagues, guests and students the Maynooth University Strategic Plan was launched with an event at 3pm Tuesday 24 October 2023.
   
Please see the link here to watch the livestream recording of the Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 launch.

     

Seoladh agus Foilsiú Phlean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028

Faomhadh Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028 ag cruinniú de chuid an Údaráis Rialaithe Déardaoin 8 Meitheamh 2023, agus ceiliúradh seoladh an Phlean Straitéisigh Dé Máirt 24 Deireadh Fómhair 2023. Leagann an Plean Straitéiseach amach an chonair uaillmhianach agus cheannródaíoch atá aimsithe againn dár n-institiúid. Tógann sé ar ár stair acadúil shaibhir agus soiléiríonn sé ár dtiomantas do ghníomhaíochtaí na hOllscoile a chur in oiriúint do dhomhan atá ag síorathrú fad is a fhanaimid dílis dár gcuid luachanna.
      
Féach an nasc anseo chun teacht ar shuíomh gréasáin Phlean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028.
        
Chun an obair chomhchoiteann a rinneadh chun an chloch mhíle seo a bhaint amach lenár gcomhghleacaithe, aíonna agus mic léinn a cheiliúradh, seoladh Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad le himeacht ag 3pm Dé Máirt 24 Deireadh Fómhair 2023.
     
Féach an nasc anseo le do thoil chun féachaint ar thaifeadadh beo-srutha de sheoladh Phlean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028.

     
  
Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 Development

As part of the University’s Strategic Journey between 2012-2022, Maynooth University enhanced its capacity and reputation for research, transformed its undergraduate curriculum, grew postgraduate enrolments and became more international, diverse and engaged. We will continue to build from that position of confidence as a University with ambition, vision and values, possessing a clear identity and sense of purpose, building on a history of achievement, towards a future of considerable promise.
 
The University President, Professor Eeva Leinonen, convened a Steering Group of staff from across the university and student representatives to inform and guide the development of our new Strategic Plan.
  Steering Group Membership and Terms of Reference     
Our University Community participated in a series of internal discussions about the future direction of the University, drawing on the collective expertise of our community to reflect, analyse and ultimately define a guiding common view of what we are striving to accomplish as an institution.
 
After the internal discussions, the University then engaged in a series of consultations with local, regional, national and international stakeholders in late 2022 to update them on proposals emerging from our University conversation, and to hear their input and feedback in relation to our University’s development. 
 
Information related to the development process of the Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 will be made available on this website.
 
Strategic Plan Project Team
Dr Niamh Ní Shiadhail, Senior Manager Strategy Development, Aileen O'Keeffe, Senior Executive Assistant
 
The Strategic Plan Project Team can be contacted at strategy2023-2028@mu.ie
 

Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028 Forbairt

Mar chuid d’fhorbairt straitéiseach na hOllscoile idir na blianta 2012-2022, d’fheabhsaigh cáil agus inniúlacht taighde Ollscoil Mhá Nuad, rinneadh claochlú ar an gcúrsa léinn fochéime, d’fhás líon na mac léinn iarchéime, agus mhéadaigh idirnáisiuntacht, éagsúlacht agus rannpháirtíocht ghíomhach na hOllscoile. Le huaillmhian, fís agus le tuiscint dár luachanna, le braistint féiniulachta agus le cuspóirí soiléire, tógfaimid anois ar cháil agus ar ghaiscí na hOllscoile go nuige seo i dtreo todhchaí a bhfuil gealladh mór fúithi.

Tá Grúpa Stiúrtha bunaithe ag an Uachtarán, an tOllamh Eeva Leinonen, a bhfuil baill foirne agus mic léinn rannpháirteach ann, chun próiseas forbartha an phlean nua a stiúradh.
  Steering Group Membership and Terms of Reference     
Tá pobal na hOllscoile ghlac sé páirt i sraith fóram plé mar gheall ar thodhchaí na hollscoile. Táimid tar éis tógáil ar thaithí agus ar shaineolas uile na hollscoile chun athbhreithniú agus anailís a dhéanamh ar ár misean chun go dtiocfaimid ar thuiscint chomónta ar a bhfuil le baint amach againn mar institiúid. 

Thionóil an Ollscoil sraith seisiún plé ansin le páirtithe leasmhara áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta i dtreo dheireadh 2022. Ag na seisiúin seo, cuireadh ar an eolas iad faoi na pleananna a d'eascair as an bplé inmheánach, agus d'éist le hionchur agus le haiseolas na rannpháirithe maidir le forbairt na hOllscoile.

Cuirfear gach eolas a bhaineann leis an bpróiseas forbartha agus comhairliúcháin ar fáil ar an suíomh lín seo.

Foireann
Dr Niamh Ní Shiadhail, Bainisteoir Sinsearach d’Fhorbairt StraitéiseAileen O'Keeffe, Cúntóir Feidhmiúcháin Sinsearach
 
Is féidir dul i dteagmháil le foireann forbartha an phlean ag strategy2023-2028@mu.ie