Maynooth University Strategic Plan 2023-2028

As part of the University’s Strategic Journey between 2012-2022, Maynooth University enhanced its capacity and reputation for research, transformed its undergraduate curriculum, grew postgraduate enrolments and became more international, diverse and engaged. We will continue to build from that position of confidence as a University with ambition, vision and values, possessing a clear identity and sense of purpose, building on a history of achievement, towards a future of considerable promise.
 
As we begin the final year under the current plan, it is time to begin the task of formulating the next iteration of the University Strategic Plan 2023-2028, drawing on the collective expertise of our community to reflect, analyse and ultimately define a guiding common view of what we are striving to accomplish as an institution.

The University President, Professor Eeva Leinonen, has convened a Steering Group of staff from across the university and student representatives to inform and guide the development of our new Strategic Plan.
  Steering Group Membership and Terms of Reference

All updates about the development process for the Maynooth University Strategic Plan 2023-2028 will be posted to this website.
 
Strategic Plan Project Team
Dr Niamh Ní Shiadhail, Senior Manager Strategy Development, Aileen O'Keeffe, Senior Executive Assistant
 
The Strategic Plan Project Team can be contacted at strategy2023-2028@mu.ie
 

Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028

Mar chuid d’fhorbairt straitéiseach na hOllscoile idir na blianta 2012-2022, d’fheabhsaigh cáil agus inniúlacht taighde Ollscoil Mhá Nuad, rinneadh claochlú ar an gcúrsa léinn fochéime, d’fhás líon na mac léinn iarchéime, agus mhéadaigh idirnáisiuntacht, éagsúlacht agus rannpháirtíocht ghíomhach na hOllscoile. Le huaillmhian, fís agus le tuiscint dár luachanna, le braistint féiniulachta agus le cuspóirí soiléire, tógfaimid anois ar cháil agus ar ghaiscí na hOllscoile go nuige seo i dtreo todhchaí a bhfuil gealladh mór fúithi.

Mar a thugaimid faoi bhliain dheireanach den phlean straitéiseach reatha a chur i gcrích, is fúinne anois é an chéad phlean eile, Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023-2028, a fhorbairt. Tógfaimid ar thaithí agus ar shaineolas uile na hollscoile chun athbhreithniú agus anailís a dhéanamh ar ár misean chun go dtiocfaimid ar thuiscint chomónta ar a bhfuil le baint amach againn mar institiúid.   

Tá Grúpa Stiúrtha bunaithe ag an Uachtarán, an tOllamh Eeva Leinonen, a bhfuil baill foirne agus mic léinn rannpháirteach ann, chun próiseas forbartha an phlean nua a stiúradh.
  Steering Group Membership and Terms of Reference

Cuirfear gach eolas a bhaineann leis an bpróiseas forbartha agus comhairliúcháin ar fáil ar an suíomh lín seo.

Foireann
Dr Niamh Ní Shiadhail, Bainisteoir Sinsearach d’Fhorbairt StraitéiseAileen O'Keeffe, Cúntóir Feidhmiúcháin Sinsearach
 
Is féidir dul i dteagmháil le foireann forbartha an phlean ag strategy2023-2028@mu.ie