Welcome to the Retired Staff Association for Maynooth University and St. Patrick’s College Maynooth.

The Association was founded in December 2002 (2002 - 2022). Its purpose is to enable retired staff members from each institution to enjoy ongoing links with former colleagues and with their institution. The objectives of the Association are to provide opportunities for members to participate in social, cultural and educational activities; to enable members to meet regularly; to provide general information to members on developments in the university, and to facilitate access for members to campus facilities and events.

The Maynooth Retired Staff Association is affiliated to Active Retirement Ireland and to the Third Level Retired Staff Associations Network.

A short historical overview of the founding and evolution of the Association, Twenty years a Growing, prepared by Mary Weld, one of the founding members, and presented to the members at the Annual General Meeting in April 2022. Download here - 

Twenty Years a Growing

 

Fáilte romhat go Cumann na mBall Foirne ar Scor, Ollscoil Mhá Nuad agus Coláiste Phádraig Má Nuad.

Bunaíodh an Cumann i mí na Nollag 2002. Is é an aidhm atá leis ná a chur ar chumas na mball foirne ar scor ón dá institiúid fanacht i dteagmháil le hiar-chomhghleacaithe agus lena n-institiúid. Is iad cuspóirí an Chumainn ná caíonna a sholáthar do na baill páirt a ghlacadh in imeachtaí sóisialta, cultúrtha agus oideachasúla; a chur ar a gcumas bualadh le chéile go rialta; eolas ginearálta a chur ar fáil dóibh ar chora san ollscoil; agus a chur ar a gcumas rochtain ar áiseanna agus imeachtaí ar an gcampas.

 
Tá comhcheangal idir Cumann na mBall Foirne ar Scor, Má Nuad agus Active Retirement Ireland agus leis an Third Level Retired Staff Associations Network.