The National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 commenced on 29th April 2016 and make it a legal requirement for any person working with children or vulnerable persons to be vetted by An Garda Síochána prior to commencing their role. 

The Student Vetting Office is responsible for managing and operating the University student vetting process through the National Vetting Bureau's eVetting system. 

Click here for more information on Student Vetting
 

Cuireadh na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 i bhfeidhm ar an 29 Aibreán 2016 agus dá bhrí sin, tá sé riachtanach de réir dlí go ndéanfaidh An Garda Síochána grinnfhiosrúchán ar aon duine a bhíonn ag obair le páistí nó le daoine soghonta, sula dtosaíonn sé/sí ag obair sa ról sin.

Tá an Oifig Grinnfhiosrúcháin do Mhic Léinn freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar phróiseas grinnfhiosrúcháin na hOllscoile do mhic léinn tríd an gcóras ríomh-ghrinnfhiosraithe atá ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.