The Office of the Vice President for Equality & Diversity

Maynooth University is committed to being a University community that promotes and advances equality, respects and values diversity, and develops a collegiate environment of excellence with equality, in which the human rights, the responsibilities and diversity of all students and staff are recognised and respected.

The University values the enrichment that comes from a diverse community of students and staff and seeks to promote equality and prevent discrimination in the access, experience, progression and achievement of all students and staff through developing and implementing clear policies, processes, practices providing effective support to help realise equality in student experience and in employment.

The Office of the Vice President for Equality and Diversity has been developed therefore, to realise the University’s core values of equality, inclusiveness, social justice, dignity and respect, and to fulfil its obligations in these areas. The Office of the Vice President for Equality and Diversity will ensure that Maynooth University meets its obligations as an equal opportunities employer and public service provider. 

Find us on Facebook

Find us on Twitter

Find us on Instagram

Oifig an Leasuachtaráin do Chomhionannas agus Éagsúlacht

Táimid tiomanta dár sprioc anseo in Ollscoil Mhá Nuad go mbeidh pobal Ollscoile againn a chuireann comhionannas chun cinn agus a bhaineann talamh nua amach ó thaobh an chomhionannais de, a bhfuil meas agus luach aige ar éagsúlacht agus a fhorbraíonn timpeallacht choláisteach de shármhaitheas le comhionannas, ina bhfuil cearta daonna, freagrachtaí agus éagsúlacht mhic léinn agus bhaill foirne uilig na hOllscoile aitheanta agus caomhnaithe.

Tá an-luach ag an Ollscoil ar an saibhriú a bhaineann le pobal éagsúil de mhic léinn agus de bhaill foirne agus tá mé mar sprioc againn comhionannas a chur chun cinn agus cosc a chur ar leithcheal i rochtain, eispéireas, dul chun cinn agus gaiscí mhic léinn agus bhaill foirne uilig na hOllscoile, agus, ar mhaithe leis an sprioc seo a bhaint amach, forbrófar agus cuirfear i bhfeidhm polasaithe soiléire, próisis agus cleachtaí a chuirfidh tacaíocht éifeachtach ar fáil chun go mbeidh comhionannas i gcroílár eispéireas na mac léinn agus na fostaíochta.   

Tá Oifig an Leasuachtaráin do Chomhionannas agus Éagsúlacht tar éis bheith forbartha, mar sin, chun príomhluachanna na hOllscoile de chomhionannas, ionchuimsitheacht, ceartas sóisialta, dínit agus meas a bhaint amach agus chun a dualgaisí sna réimsí seo a chomhlíonadh. Déanfaidh Oifig an Leasuachtaráin do Chomhionannas agus Éasgsúlacht cinnte de go gcomhlíonfaidh Ollscoil Mhá Nuad a dualgaisí mar fhostóir comhdheiseanna agus mar sholáthróir sa tseirbhís phoiblí.

Bí Linn ar Facebook

Bí Linn ar Twitter

Bí Linn ar Instagram