Welcome to the website of the Assisting Living and Learning (ALL) Institute.

Our inclusive research institute focuses on the development and application of appropriate technologies, person-centred systems and evidence-based policies and laws in order to empower people across their life course and enhance their quality of life. By thinking through the context and meaning of people’s lives, ALL’s research promotes a comprehensive and human-rights based approach to social inclusion and participation. We provide an unparalleled interdisciplinary environment. We work across disciplines, sectors and while remaining committed to independent research, we collaborate with civil society, policy makers, industry, intergovernmental organizations, United Nations agencies and most particularly individuals, especially those belonging to different marginalised groups.

People live their lives across many boundaries, and to contribute meaningfully to assisting living and learning we have to traverse these boundaries too!

Find out more about us, what we doour governance and Join us and become a member of the ALL Institute

Fáilte go dtí Suíomh Gréasáin na Institiúide ALL um Chuidiú le Maireachtáil agus Foghlaim

Díríonn an institiúid taighde ionchuimsitheach seo ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm teicneolaíochtaí cuí, córas duinelárnacha agus polasaithe agus dlíthe bunaithe ar fhianaise chun gur féidir daoine a chumhachtú ar feadh a saolta agus a gcaighdeán saoil a fheabhsú. Is ag déanamh machnaimh ar chomhthéacs agus ar bhrí shaolta na ndaoine a bhímid agus, sa chaoi seo, cuireann ár dtaighde cur chuige cuimsitheach agus bunaithe ar chearta daonna chun cinn maidir le hionchuimsitheacht agus rannpháirtíocht shóisialta. Cuirimid timpeallacht idirdhisciplíneach thar na bearta ar fáil. Bímid ag obair thar na disciplíní agus earnálacha go léir agus, cé go bhfuilimid tiomanta do thaighde neamhspleách, bímid ag obair go dlúth leis an tsochaí shibhialta, le lucht déanta na bpolasaithe, leis an saol tionsclaíochta, le heagraíochtaí idir-rialtasacha le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus le daoine indibhidiúla mar thosaíocht, iad siúd a bhaineann le grúpaí imeallaithe ach go háirithe.    

Maireann daoine a saolta thar an-chuid teorainneacha agus chun gur féidir linn cur go suntasach le cuidiú maireachtála agus foghlama ní mór dúinn na teorainneacha seo a thrasnú freisin!
Faigh tuilleadh eolais fúinn, faoin méid a dhéanaimid, faoinár rialachas agus faoin mbealach gur féidir leat bheith i do bhall den Institiúid ALL.