Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

Is scrúduithe cumais agus cáilíochta iad scrúduithe TEG d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge. Tá scrúduithe TEG ag teacht leis na leibhéil atá leagtha amach sa Fhráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). Scrúdaítear na ceithre scil: labhairt, cluastuiscint, léamhthuiscint agus scríbhneoireacht. Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1). Ta an rogha ag iarrthóirí ag gach leibhéal an scrúdú iomlán a dhéanamh (Lánchreidiúint) nó an scrúdú cainte amháin a dhéanamh (Páirtchreidiúint).  
 
Is é TEG an chéad chóras teastasaithe d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge atá bunaithe ar an obair atá déanta ag Comhairle na hEorpa. Tá forbairt déanta ar a leithéid de chóras le haghaidh fhormhór na dteangacha eile san Eoraip cheana. Cabhraíonn an córas seo leis na foghlaimeoirí a gcuid staidéir a phleanáil agus aitheantas a fháil as an dul chun cinn atá déanta acu. Buntáiste eile a bhaineann leis an chóras seo ná go dtugann sé cruthúnas d’institiúidí oideachais agus d'fhostóirí maidir le cumas teanga agus iad ag roghnú iarrthóirí do chúrsaí, do phoist nó d'ardú céime. Tá tábhacht faoi leith leis seo ó tháinig forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) i bhfeidhm. Tá Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad ina bhall de ALTE (Association of Language Testers in Europe) a dhéanann monatóireacht ar ábhar agus ar chaighdeán scrúduithe TEG.

Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad ón Roinn Oideachais agus Scileanna do Mheánleibhéal 2 (B2) Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Ciallaíonn sé seo go sásaíonn TEG Meánleibhéal 2 (B2) na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oiliúna.

Naisc Úsáideacha

  • Eolas maidir leis na leibhéil chumais, féach ar an  Greille .
  • Eolas maidir le Scrúduithe TEG (dátaí, ionaid agus táillí) cliceáil anseo.
  • Le fáil amach cén áit a bhfuil cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG in Éirinn agus thar lear, cliceáil anseo.

What is TEG? 

TEG examinations are general Irish language proficiency examinations and qualifications for adult learners of Irish, that are broadly based on the Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001). The four key language skills are tested: reading, writing, listening and speaking. The exams are currently available at five levels from Elementary 1 (A1) to Advanced 1 (C1). These qualifications are recognized by a number of educational institutions and employers. Candidates have the option of taking the full exam in which all skills are tested, or the oral examination only for partial certification. 

Useful Links

  • For information on proficiency levels, please refer to the Grid for self-assessment.         
  • Information on TEG Exams (dates, centres, fees) click here.
  • For information on preparatory courses in Ireland and abroad, click here.

For further information, visit www.teg.ie or contact teanga(at)mu.ie.